Byggavfall i Stockholm

Det är viktigt att ta hand om avfallet efter en rivning på rätt sätt. Byggherren har det yttersta ansvaret för att hanteringen av avfall är korrekt. Man bör alltid göra en materialinventering före rivningen påbörjas och då inventera de ämnen och material som är farliga.

 

Vissa material går att återvinna eller återanvända för byggnadsvårdande ändamål, t.ex. träbjälkar och tegel.  Brännbart material kan förvandlas till energi vid förbränning och miljöfarliga avfall så som asbest och PVC behöver omhändertas på speciella sätt.